De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

Het Vlaams Parlement keurde op 21.11.2018 het decreet over de gebouwenpas goed. Is dat ook een document dat u als eigenaar of vastgoedmakelaar direct van nut kan zijn? Wie kan het raadplegen en wat vindt u er allemaal terug?Nieuwe regeling rond gebouwenpas

Wat is een gebouwenpas? Even opfrissen... De gebouwenpas komt er kortweg op neer dat alle belangrijke attesten en documenten per gebouw binnenkort op één website terug te vinden zijn. Het gaat vooral om informatie die u nodig heeft om een gebouw te verkopen, verbouwen of verhuren. Het Vlaams Parlement keurde op 21.11.2018 hierover een decreet goed.

Het begint wél klein... De nieuwe website ( https://woningpas.vlaanderen.be/ ) staat al wel online, maar momenteel is er nog niets op te vinden. Er zou nu wel in een stroomversnelling informatie beschikbaar komen... Volgens deze website zou de woningpas nog gelanceerd worden in het najaar van 2018. Dan moeten ze nu wel snel zijn...

Eerst de woningpas. De gebouwenpas zal in fases ingevoerd worden. De Vlaamse wetgever beperkt in eerste instantie het toepassingsgebied van de gebouwenpas tot woningen. Om die reden spreekt het decreet ook over de ‘woningpas’.

Goed om te weten. Het begrip woningen wordt niet gedefinieerd in het decreet. Uit een conceptnota van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de woningpas focust op woonentiteiten, zijnde gebouwen met een residentiële bestemming. Een woningpas zal opgemaakt worden per gebouweenheid, bv. per appartement in een appartementsgebouw.

Later voor alle gebouwen. Op termijn zal de gebouwenpas ook ingevoerd worden voor andere gebouwen dan residentiële woningen, denk maar aan een kantoorgebouw, een winkelpand, …

Welke informatie vindt u er terug?

Ook hier begint het klein... Initieel zal de gebouwenpas attesten, keuringen en technische gegevens (bv. het energieprestatiecertificaat en de EPB-aangifte) van de woning bevatten.

Alles over gebouw, grond en omgeving. In een latere fase zal de gebouwenpas uitgebreid worden met andere informatie, o.a. premies, vergunningen, het bodemattest, een tool voor woningkwaliteit en renovatieadvies. Het doel is om op termijn een zo integraal en volledig mogelijk dossier bij te houden over ieder gebouw en zijn omgeving.

Let op! Er is één uitzondering: in de gebouwenpas worden noch gegevens over personen noch over lopende procedures met de diensten van de overheid getoond.

Wie kan die gegevens raadplegen?

Eerst: enkel de eigenaar. Het decreet bepaalt uitdrukkelijk wie toegang heeft tot de inhoud van de woningpas. Dit wordt initieel beperkt tot de houder van het zakelijk recht met betrekking tot zijn gebouw of grond en de omgeving. Hij zal ook de gebouwenpas van zijn gebouw of grond kunnen aanvullen met informatie.

Tip. Als eigenaar zal u kunnen inloggen via een kaartlezer en eID of met een token.

Later kan eigenaar dit openstellen... Het is de bedoeling dat de eigenaar nadien die informatie ook ruimer kan openstellen, voor bv. u als vastgoedmakelaar en ook voor bv. kandidaat-kopers. Ook dat zal echter in eerste instantie nog niet voorzien zijn.

Op korte termijn kunt u als eigenaar beperkte informatie zoals het energieprestatiecertificaat terugvinden op https://woningpas.vlaanderen.be . Wellicht kunt u in de loop van 2019 met de toestemming van de eigenaar ook als vastgoedmakelaar die informatie raadplegen en wordt die uitgebreider.

22 views