Hoe zit het met de gesplitste aankoop in de drie gewesten?

Nadat de Raad van State het Vlaams standpunt inzake een gesplitste aankoop al vernietigde, gaf de minister op 19.09.2018 antwoord op de vraag of ook het federaal standpunt herzien zal worden. Eens kijken wat hij daarover zei...Huidig federaal standpunt


Ouders schenken eerst geld.

Indien ouders het vruchtgebruik kopen van een pand en de kinderen de blote eigendom ervan, dan komt het in de praktijk vaak voor dat de ouders het geld daarvoor voorafgaand schenken aan hun kinderen.


Dat is een zgn. fictief legaat. De fiscus gaat er in zo’n geval van uit dat in realiteit eigenlijk de ouders (als vruchtgebruikers) de volledige aankoop betalen. Dan is er sprake van een fictief legaat zodat de kinderen – bij het overlijden van de ouders – toch nog successierechten moeten betalen op de volle eigendom!


Tenzij tegenbewijs.

Dat tegenbewijs kunt u op twee manieren leveren (beslissing E.E. 98.937 van 18.07.2013) . Ofwel moet u aantonen dat er geen causaal verband bestond tussen de schenking en de aankoop, lees: de begunstigde van de schenking heeft vrij over de gelden kunnen beschikken, ofwel moeten er schenkingsrechten betaald worden op de voorafgaande schenking. Om dus alle risico’s op successierechten te vermijden, wordt die schenking in de praktijk doorgaans geregistreerd, lees: er worden schenkingsrechten op betaald.


Niet meer voor Vlaanderen.

De Raad van State heeft het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst dat de federale visie inzake tegenbewijs volgde (standpunt nr. 15004) , immers vernietigd op 12 juni 2018. Het volstaat dat u die schenking kunt bewijzen, bv. met bewijsdocumenten bij een indirecte schenking via bankoverschrijving, om de toepassing van het fictief legaat te vermijden.


Tip.

Vooraf registreren en schenkbelasting betalen, hoeft dus (tot nader order) niet meer. Wel moet de schenker nog drie jaar blijven leven, maar dat is niet nieuw.


Hoe zit dat in Wallonië en Brussel?


De minister sprak zich onlangs uit...

In antwoord op een mondelinge vraag (parl. vr. nr. 26660, Van Biesen) zegt de minister dat de federale beslissing herzien zal worden! Dat komt er m.a.w. op neer dat de minister erkent dat het federaal standpunt over het tegenbewijs niet langer houdbaar is en de formulering aangepast zal worden.


Goed nieuws dus voor Wallonië en Brussel?

Het is nl. in die twee gewesten dat het federaal standpunt nog van toepassing was. In principe is dit dus goed nieuws, ware het niet dat de minister ook zegt dat de voorafgaande schenking ‘vaste datum’ moet hebben! Dat kan in de praktijk door de voorafgaande schenking te doen voor (1) een Belgische notaris (ereloon + schenkbelasting), (2) een Nederlandse notaris (enkel ereloon, maar drie jaar speelt) of (3) door het bewijsdocument van de bankgift te registreren, lees: schenkbelasting te betalen.


Semivaste datum voldoende.

De vraagt rijst of een bankgift waar de datum bewezen wordt aan de hand van bv. de twee klassieke aangetekende brieven of een bewijsdocument aangevuld met de rekeninguittreksels, niet voldoende is om die vaste datum te bewijzen? De federale administratie (beslissing 16.03.1956, R 18/01-01) liet lang geleden al weten dat het dan gaat om een semivaste datum en dat dit voor de fiscus ook voldoende is. Dat standpunt werd ook nog bevestigd door de federale minister (parl. vr. nr. 1376 van 12.05.1998) . Daaruit blijkt volgens ons dat een bankgift met een semivaste datum volstaat!

De minister stelt dat het streng federaal standpunt herzien zal worden, maar dat daarbij de voorafgaande schenking wel nog steeds een vaste datum moet hebben. Dat betekent wellicht dat ook voor Wallonië en Brussel een voorafgaande schenking via een bankgift waarvan de datum bewezen wordt, voldoende zal zijn.