Goed nieuws over de gesplitste aankoop in Vlaanderen!

De Raad van State heeft op 12 juni 2018 het standpunt van Vlabel inzake een gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen vernietigd! Wat betekent dit goede nieuws concreet en wat is er dan voortaan in de praktijk van belang?Gesplitste aankoop en erfbelasting


Even opfrissen.

Bij een gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom van bv. een appartement. Bij het overlijden van de ouders worden de kinderen dan volle eigenaar, zonder dat ze nog successierechten of erfbelasting moeten betalen.


Zelfs als kinderen eerst het geld kregen?

In de praktijk hebben de kinderen vaak het geld niet om de blote eigendom te kunnen kopen en dus wordt hen dat door de ouders vooraf geschonken. In het verleden was dat geen probleem, maar sinds 2013 is de situatie enorm veranderd.


Federaal standpunt sinds 2013.

Om successierechten te vermijden, moesten er op de voorafgaande schenking aan de kinderen schenkingsrechten betaald zijn, tenzij er aangetoond kon worden dat er geen causaal verband was tussen de schenking en de aankoop of m.a.w. dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken (beslissing E.E. 98.937, 18.07.2013) !


Vlaams standpunt nu vernietigd


Vlaams standpunt?

De Vlaamse Belastingdienst nam dat federaal standpunt over (standpunt nr. 15004). Het kwam er dus op neer dat u moet aantonen dat er geen link is tussen de schenking van het geld en de gesplitste aankoop, ofwel moet u bewijzen dat er op de voorafgaande schenking ook effectief schenkbelasting betaald is. Anders was er, aldus Vlabel, sprake van een zgn. bedekte bevoordeling, wat erop neerkomt dat bij het later overlijden van de ouders (vruchtgebruiker) de kinderen als blote eigenaar toch erfbelasting betalen op de volle eigendomswaarde!


Vernietigd door de Raad van State!

De Raad van State stelt ook wel dat er bewezen moet worden dat er geen sprake is van een zgn. bedekte bevoordeling. Vlabel koppelt echter aan dat gegeven ten onrechte een voorwaarde die niet in de wet staat door te stellen dat dat bewijs maar geleverd kan worden als de schenking aan schenkbelasting onderworpen is of als er geen enkele link is tussen de schenking en de aankoop van de blote eigendom (RvS, 12.06.2018) .


Goed nieuws dus?

Absoluut. Vlabel heeft nl. al laten weten dat hij zich neerlegt bij de analyse van de Raad van State. Het vermoeden van bedekte bevoordeling kan dus ook weerlegd worden met een schenking waarvoor géén schenkbelasting betaald werd!


Gevolgen voor de praktijk


Wat nu?

Het is voortaan voldoende dat er een voorafgaande schenking door de vruchtgebruiker aan de blote eigenaar gebeurd is om de toepassing van het fictief legaat, lees: de latere erfbelasting, te vermijden. Wel moet u die schenking nog steeds kunnen bewijzen, bv. met bewijsdocumenten bij een indirecte schenking via bankoverschrijving. Anders blijft de schenking alsnog ‘bedekt’ (de schenker heeft achter de schermen alles betaald).


U heeft ten onrechte erfbelasting betaald.

Zo u wel reeds als blote eigenaar/erfgenaam belast werd op basis van het nu vernietigd standpunt, kunt u nog een bezwaar indienen als de bezwaartermijn van drie maanden (na de verzenddatum van het aanslagbiljet) nog niet verstreken is.


Een gesplitste aankoop waarbij géén schenkbelasting betaald is op de voorafgaande schenking van het geld voor de aankoop van de blote eigendom, valt niet meer in de erfbelasting! Het volstaat dat u de schenking op zich kunt aantonen. Werk dus het best met een bankoverschrijving en houd die stukken bij.

65 views