Is het opportuun te schenken aan uw minderjarig kind?

Het schenken aan uw minderjarig kind houdt natuurlijk wel een aantal nadelen in. Aangezien een minderjarige zelf in principe handelingsonbekwaam is, moet u voor een aantal belangrijke verrichtingen (bijvoorbeeld de verkoop) een machtiging van de vrederechter bekomen. Zo maakt u het zich erg moeilijk.Vanaf de meerderjarigheid is het kind normaal gezien volledig handelingsbekwaam. Het kan zodoende zelfstandig beslissingen nemen met betrekking tot het onroerend goed, ongeacht uw welbevinden. Het kan in dat verband nuttig zijn te wachten tot uw kind voldoende maturiteit heeft vooraleer een schenking te ondernemen.

Ook de Vlaamse Belastingdienst heeft zich reeds kritisch uitgelaten over schenkingen aan minderjarige kinderen. Uiteraard is het niet verboden om te schenken aan een minderjarige, maar het feit dat de begiftigden minderjarig zijn, heeft minstens in één concreet dossier meegespeeld.

In de voorafgaande beslissing nr. 16046 van 14 november 2016 heeft de Vlaamse Belasting­dienst zich negatief uitgesproken over een geplande schenking aan minderjarige kinderen (door ouders van 45 en 42 jaar, waar een levenslange last van 3% aan gekoppeld werd), waarbij de geschonken goederen voorafgaandelijk in een burgerlijke maatschap gebracht zouden worden. Het gegeven dat de kinderen als minderjarigen (7 en 4 jaar) deze schenking, met alle lasten, niet zelf zouden aanvaarden, wordt door de Vlaamse Belasting­dienst vernoemd in de opbouw van haar negatieve beslissing. De erg jonge leeftijd van de kinderen heeft ongetwijfeld een rol gespeeld in dit dossier en in ieder geval moet men een grotere voorzichtigheid aan de dag leggen indien men een schenking aan minderjarige kinderen overweegt.

331 views