Meerdere eigenaars van één appartement: wie betaalt?

Soms zijn er bv. na een erfenis meerdere eigenaars van één appartement. Naar wie stuurt u in zo’n geval als syndicus dan de rekening? Wat wijzigt er hieraan in de nieuwe Appartementswet die op 01.01.2019 ingaat?Meer eigenaars van één appartement


Wie nodigt u telkens uit? Zijn er meerdere eigenaars van één appartement, dan moeten ze u als syndicus melden wie de zgn. lasthebber van gemeenschappelijk belang is. Die persoon zal dan namens hen aan de algemene vergadering deelnemen. Tot ze dit doen, hoeft u in feite geen van hen uit te nodigen voor of toe te laten op de algemene vergadering.


Wie stuurt u de rekening?

Dat is een andere kwestie... Zijn er meerdere onverdeelde eigenaars van een appartement, bv. meerdere broers na een erfenis, dan moeten ze in principe de gemeenschappelijke bijdragen betalen volgens het aandeel dat ze bezitten in de eigendom. Zijn ze bv. ieder voor 1/3 eigenaar, dan moet u hen ieder 1/3 van de gemeenschappelijke bijdragen laten betalen.


Let op! Wordt de bijdrage niet betaald, dan moet u hen dus als syndicus allemaal voor de rechter brengen om hun aandeel op te eisen.


Vruchtgebruiker en naakte eigenaar?

Het kan ook zijn dat de eigendom van een appartement na een erfenis opgesplitst is tussen de langstlevende echtgenoot die het vruchtgebruik erfde en andere erfgenamen die de naakte eigendom bezitten.


Wie betaalt de kosten van de herstellingen?

Het gemeen recht bepaalt dat de kosten van grote herstellingen, bv. de herstelling van het dak, door de naakte eigenaar betaald moeten worden. De vruchtgebruiker moet dan weer instaan voor alles wat met het onderhoud te maken heeft (art. 605 e.v. BW) .


De rekening opsplitsen als syndicus?

In de praktijk is er veel discussie over die algemene regels uit de wet. Ze zijn dikwijls niet zo duidelijk toe te passen. Bovendien kunnen vruchtgebruiker en naakte eigenaar ook nog onderling andere afspraken gemaakt hebben. Het is dus moeilijk om als syndicus uit te maken aan wie u de betaling moet vragen. U kon als syndicus nochtans bij ieder in principe enkel het deel opeisen dat hij/zij moest betalen.


Beiden voor de rechter brengen...

Het gevolg van die discussie was dan dikwijls dat geen van beiden wilde betalen. U moest dan als syndicus naar de rechter stappen en beide partijen dagvaarden opdat de rechter zou beslissen wie moest betalen.


Wat wijzigt er hier vanaf 01.01.2019?


Beiden staan volledig in voor betaling.

De nieuwe wet voorziet dat vanaf 01.01.2019 u als syndicus zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar kunt aanspreken om de volledige bijdrage te betalen. Zij moeten dan onderling uitmaken wie welk deel daarvan moet betalen. Nu was die bepaling dikwijls in de statuten voorzien. Vanaf 01.01.2019 kan het in ieder geval toegepast worden, dus ook als het niet voorzien is.


Tip. Wordt de rekening niet betaald, dan kunt u als syndicus gerust ook bij de andere eigenaar de volledige betaling opeisen.


Wel duidelijke afrekening nodig!

Zorg ervoor dat uw afrekening voldoende precies en gedetailleerd is, zodat vruchtgebruiker en naakte eigenaar nadien zelf op basis daarvan kunnen nagaan wie wat moet betalen.


Is de eigendom opgedeeld tussen een vruchtgebruiker en een naakte eigenaar, dan voorziet de wet dat u vanaf 01.01.2019 bij elk van beiden de volledige betaling van de bijdragen kunt vragen. Zorg dan wel voor een duidelijke afrekening, zodat ze zelf kunnen uitmaken wie welk deel daarvan moet betalen.