Uw magazijn verhuren... Wat verandert er vanaf 2019?

Het nieuw optioneel btw-stelsel voor onroerende verhuur dat vanaf 01.01.2019 zal gelden, bevat ook specifieke regels voor de verhuur van opslagruimten, waarbij de zgn. 10%-regel versoepeld wordt! Wat moet u hierover zeker weten?


Opslagruimte verhuren: hoe is het nu? Normaal gezien verplicht met btw? In tegenstelling tot de algemene regel dat de verhuur van onroerende goederen vrijgesteld is van btw (art. 44, §3, 2° W.Btw) , geldt bij de ‘terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen’ het omgekeerde. Op de verhuur van een magazijn of opslagplaats moet u dus wél btw rekenen (art. 44, §3, 2°, a, 2de streepje W.Btw) !


Niet als er ook ‘ander gebruik’ is. Zo u een magazijn verhuurt samen met een ruimte die een andere bestemming heeft (bv. een kantoorruimte) en waarmee het magazijn economisch gezien een geheel vormt, dan mag u weer geen btw aanrekenen, zelfs niet als u twee afzonderlijke huurcontracten zou maken. Als verhuurder kunt u dan ook geen btw op uw facturen m.b.t. het pand (het onderhoud e.d.) recupereren.


Tenzij dat ander gebruik minder dan 10% is. Dat is de zgn. 10%-regel die eigenlijk een tolerantie is van de Btw-Administratie. Het komt erop neer dat voor zover de oppervlakte of het volume van het kantoor niet groter is dan 10% van de totale oppervlakte of het totale volume van het gebouw, u het gehele pand toch nog met btw kunt verhuren.


Let op! Dat kantoortje moet dienen voor iemand die instaat voor het beheer van de opgeslagen goederen, bv. een magazijnier. U mag het dus niet gebruiken als verkoops- of administratieruimte.


Nieuwe regeling vanaf 01.01.2019! ‘Hoofdzakelijk’ opslag volstaat. Zo is het! De omschrijving van opslagruimte wordt vanaf 01.01.2019 verruimd. Het volstaat vanaf dan immers dat de ruimte die u verhuurt, hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het opslaan van goederen.

Meer dan 50% dus? Inderdaad. Het komt er vanaf 01.01.2019 op neer dat de ruimte voor meer dan 50% als opslagruimte gebruikt moet worden om ze met btw te kunnen verhuren. Daarbij wordt in de eerste instantie gekeken naar de oppervlakte. Als echter het gebouw een volume heeft dat toelaat dat de hoogte van de ruimte ook benut kan worden voor opslag, mag die 50%-beoordeling ook gebeuren volgens het volume van de ruimte.


Let op! Het deel dat niet als opslagruimte gebruikt wordt (bv. 30%), mag voor niet meer dan 10% van de gehele ruimte als verkoopruimte (winkel of commerciële ruimte) gebruikt worden.


Magazijn moet niet nieuw zijn! Nog meer goed nieuws dus...

Om van het optioneel btw-stelsel gebruik te kunnen maken, is een van de voorwaarden dat het in principe moet gaan om een sinds 01.10.2018 nieuw opgericht gebouw. Die voorwaarde geldt echter niet voor een opslagruimte of magazijn. Ook een reeds bestaand magazijn kan dus vanaf 01.01.2019 met btw verhuurd worden als er ter zake aan de voorwaarden voldaan is.

Wat met lopende verhuringen? De lopende huurovereenkomsten die nu in 2018 reeds aan de btw onderworpen zijn en waarbij minstens 90% gebruikt wordt als opslagruimte, blijven dit ook na 01.01.2019 en dit tot het einde van het contract. Er moet dus niet geopteerd worden voor btw op 01.01.2019. Betreft de lopende overeenkomst een ruimte die voor minder dan 90%, maar wel voor meer dan 50% gebruikt wordt als opslagruimte en nu dus vrijgesteld is van btw, dan kunnen de partijen vanaf 01.01.2019 opteren voor de btw, tenminste voor zover de huurder btw-plichtig is en het pand uitsluitend beroepsmatig gebruikt wordt.


Een magazijn kan vanaf 01.01.2019 met btw verhuurd worden als minstens 50% van de ruimte – en niet meer minstens 90% – gebruikt wordt als opslagruimte. Het magazijn moet bovendien niet nieuw zijn. Ook voor lopende verhuurcontracten kunt u desgevallend (schijf tussen 50%-90%) vanaf 01.01.2019 opteren voor btw.

414 views