Uw omgevallen boom berokkent schade bij de buren...

Bij een storm wordt een boom die op uw grond staat ontworteld. Het dak en enkele ramen van uw buur worden daardoor beschadigd. Moet u dan als eigenaar van de boom sowieso instaan voor die schade?


Een boom die schade berokkent...

Staat u daar als eigenaar voor in?

De buren gaan daar meestal nogal snel van uit. Indien de boom op uw grond staat, verwachten ze dat u uw verzekering aanspreekt en dat u er dus voor zorgt dat hun schade vergoed wordt. Het is uw boom, dus moet u betalen...


Klopt dat verhaal wel?

Wél als het gaat om een zieke boom of een boom die op omvallen stond. U bent immers als eigenaar verplicht om uw bomen in de gaten te houden. Als ze dreigen om te vallen, moet u ze snoeien of eventueel vellen. Ook als het gaat om een zieke boom, moet u vermijden dat hij verrot en omvalt.


Wat als dat toch gebeurt?

In dat geval moet u ervoor zorgen dat de buren een vergoeding bekomen voor hun schade. De verzekering die hiervoor tussenkomt is niet uw brandverzekering, maar wel uw familiale polis. Deze dekt immers in principe alle schade die door uw fout ontstaan is. Enkel als uw tuin groter is dan 1 ha – voor sommige verzekeraars 10 ha – dan is er standaard géén dekking.


Tip. Is de boom eigendom van uw bedrijf, dan komt in principe de BA uitbating hiervoor tussen.


Let op! Zo’n polis voorziet meestal een franchise van zo’n € 250 die u zelf moet bijpassen.


Een boom die omvalt in de storm

Dat is een heel ander verhaal...

Wordt uw boom door een onverwachte en uitzonderlijk heftige windhoos ontworteld, dan is de situatie heel anders. Veroorzaakt zo’n boom schade, bv. aan de veranda van uw buur, dan kan niemand u hiervoor een fout verwijten. Uw buren kunnen in dat geval aan u hiervoor ook geen schadevergoeding vragen. Iets wat nogal eens zorgt voor discussies, want veel buren verwachten wél dat u die schade zal betalen.


Buur moet zelf zijn verzekering aanspreken.

In dit geval komt hoogstwaarschijnlijk zijn eigen brandpolis tussen. Een storm is immers verplicht gedekt in iedere brandpolis, behalve voor bepaalde industriële brandverzekeringen.


Tip. Wettelijk gezien is er sprake van storm als het KMI windstoten van 100 km per uur of meer meet. Verzekeraars leggen bijna allemaal de lat lager: ze geven dekking zodra er windstoten van 80 km per uur vastgesteld zijn.


Geen belang wie eigenaar is van die boom!

Of de schade er nu komt door een eigen boom in uw tuin of door een boom van een buur, speelt dan eigenlijk geen rol. De verzekering zal in beide gevallen tussenkomen.


Let op! De buur moet dan wel bewijzen dat er een storm was, die kan immers soms heel plaatselijk zijn. Het KMI meet dan niet altijd abnormale windsnelheden. Als ook uw buren stormschade hebben, is dit voldoende als bewijs voor de verzekering dat er dekking is.


Kan buur alle schade vergoed krijgen?

Alle schade aan zijn gebouw is zeker verzekerd. Indien uw buur zijn zgn. verzekerd kapitaal voldoende hoog geschat heeft, krijgt hij dus een volledige vergoeding. Veel polissen verzekeren echter ook meer dan het gebouw zelf, bv. de haag, de afsluiting e.d. De kosten van de opruiming worden eveneens terugbetaald.


Let op! Enkel de vervanging van de omgevallen boom is niet voorzien. Het aanplanten van een nieuwe boom moet u dus wel zelf betalen.


Valt uw boom om in een zware storm, dan moet u als eigenaar niet instaan voor de schade die hij berokkent bij de buren. Raad uw buren aan om hiervoor hun eigen brandverzekering aan te spreken. De situatie is wel anders als uw boom los van een zware storm omver waait omdat hij onstabiel of ziek is.