top of page

Algemene voorwaarden MEXP Vastgoedexpertises 
 
1.     Toepassing 
1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die worden gesloten tussen E.P.E. & Partners BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 64 en met ondernemingsnummer 0879.152.669 (hierna genoemd “MEXP Vastgoedexpertises”) en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en facturen van MEXP Vastgoedexpertises. Er kan enkel schriftelijk en met wederzijdse toestemming worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.  
1.2. Alvorens de overeenkomst tot stand komt, wordt aan de klant de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de voornaamste kenmerken van de dienstverlening en de inhoud van de overeenkomst met inbegrip van deze algemene voorwaarden, en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze worden via elektronische weg overgemaakt aan de klant, op een eenvoudige manier en met de mogelijkheid om deze te bewaren op een duurzame gegevensdrager. Er kan tevens een exemplaar worden toegezonden zonder bijkomende kosten.  
1.3. Een bijzondere afwijking van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst met de klant sluit de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden niet uit. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat 8. tussen de overeenkomst met de klant en de algemene voorwaarden, heeft de overeenkomst voorrang. 
1.4. Indien één of meer clausules in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of nietig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en wordt de nietige en/of onafdwingbare clausule of de interpretatie daarvan vervangen door een bepaling die binnen de wettelijke maatstaven hetzelfde of een gelijkaardig effect resulteert. 
1.5. De algemene voorwaarden van de klant maken in geen geval deel uit van de contractuele relatie tussen MEXP Vastgoedexpertises en de klant. 
1.6. Bepalingen van deze algemene voorwaarden m.b.t. de klant-consument zijn enkel van toepassing op een klantnatuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 

2.     Prijsopgave en overeenkomst 
2.1. De offerte uitgaande van MEXP Vastgoedexpertises is slechts geldig voor een periode van 30 (dertig) kalenderdagen, tenzij er in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn werd opgenomen of tenzij de offerte vóór de door de klant gegeven aanvaarding door MEXP Vastgoedexpertises weder wordt ingetrokken. De prijzen die in de offerte zijn opgenomen, zijn slechts geldig bij volledige aanvaarding van de offerte. 
2.2. MEXP Vastgoedexpertises is slechts gehouden tot het uitvoeren van een opdracht na haar schriftelijke bevestiging door een uitdrukkelijke overeenkomst of door de uitvoering nadat de klant eerst haar aanbod tot contracteren heeft kenbaar gemaakt op basis van de door MEXP Vastgoedexpertises gegeven prijsofferte. Elke wijziging die door de klant wordt gevraagd ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht na prijsofferte van MEXP Vastgoedexpertises zal slechts gebeuren op basis van de expliciete toestemming van MEXP 9. Vastgoedexpertises met betrekking tot o.a. de prijs, de termijn, modaliteiten van uitvoering en de voorwaarden van betaling. 
2.3. Prijsoffertes op basis waarvan de klant vervolgens geen aanbod tot contracteren heeft gedaan, gelden ten informatieve titel. MEXP Vastgoedexpertises is nooit aansprakelijk voor schade of nadeel die ontstaat door vergissingen of drukfouten in documenten die uitgaan van MEXP Vastgoedexpertises. In geval van tegenstrijdigheid in één van de documenten zal de klant binnen de 7 dagen aan MEXP Vastgoedexpertises verzoeken om duiding te geven.  

3.     Prijs 
3.1. De offertes van MEXP Vastgoedexpertises zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien MEXP Vastgoedexpertises een foutief BTW tarief zou hebben toegepast, kan MEXP Vastgoedexpertises dit steeds rechtzetten en is de klant de eventuele meerkosten verschuldigd. 
3.2. De prijzen in de offertes zijn opgesteld op basis van de informatie en de gegevens die de klant aan MEXP Vastgoedexpertises communiceert. De klant zal instaan voor alle financiële gevolgen indien de facturatie gebeurde op basis van verkeerde informatieverstrekking. 
3.3. De prijsopgaves in de offertes zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende kosten van o.a. lonen, 10. belastingen, prijzen van derden etc. Onvoorziene valutaschommelingen, verhoging van prijzen van materiaal, hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de opdrachtbevestiging en de definitieve uitvoering van de opdracht, geeft MEXP Vastgoedexpertises het recht om de overeengekomen prijs evenredig en op basis van objectieve omstandigheden te wijzigen. De voormelde lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief.  
3.4.     Alle zaken die niet uitdrukkelijk in de offerte werden opgenomen, zijn niet in de prijs inbegrepen. 

 

4.     Uitvoering van diensten 
4.1. De overeengekomen prestaties zullen worden geleverd zoals werd overeengekomen in een aanvaarde offerte of een uitdrukkelijke overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk een resultaat is overeengekomen, zijn de 11. verbintenissen van MEXP Vastgoedexpertises inspanningsverbintenissen. 
4.2. MEXP Vastgoedexpertises kan zonder voorafgaande toestemming of inlichting van de klant de opdracht geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden, desgevallend in onderaanneming, zonder dat er een contractuele band tussen deze derden en de klant tot stand komt. MEXP Vastgoedexpertises blijft ten aanzien van de klant gehouden voor de opdracht. 

 

5.     Herroepingsrecht klant-consument 
5.1. Indien de overeenkomst buiten de kantoren van MEXP Vastgoedexpertises of op afstand (bvb. via internet) wordt afgesloten met de klant-consument, heeft deze het recht om binnen de 14 dagen af te zien van de overeenkomst zonder opgave van redenen. Dit via ondubbelzinnige verklaring per post naar voormeld adres of via e-mail naar expertises@mexp.be Dit kan via volgend modelformulier maar dit is niet verplicht: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. De klant-consument ontvangt de eventueel reeds gedane betalingen terug binnen 14 dagen na dergelijke herroeping, onder voorbehoud van teruggave van eventueel geleverde goederen. De kosten van terugzending zijn ten laste van de klant-consument.  
5.2. De klant-consument erkent dat dit herroepingsrecht niet langer van toepassing is van zodra MEXP Vastgoedexpertises haar dienstverlening volledig heeft uitgevoerd. Bij herroeping na het aanvatten van de diensten vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, zal de klant-consument de redelijke kosten voor de reeds uitgevoerde diensten moeten betalen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van volgens specificaties van de klant-consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

 

6.    Aanvaarding van diensten
6.1. De gedeeltelijke of integrale betaling van de facturen met betrekking tot de prestaties worden beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding. De klant erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde prestaties van MEXP Vastgoedexpertises zijn geleverd volgens de regels van de kunst en dat het werk is aanvaard. 

 

7.     Betalingen 
7.1. Facturen van MEXP Vastgoedexpertises zijn betaalbaar op de  zetel van MEXP Vastgoedexpertises binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. De betaling moet gebeuren op het vermelde  rekeningnummer van MEXP Vastgoedexpertises. Eventuele kosten verbonden aan de betaling, evenals belastingen, taksen en andere mogelijke heffingen zijn ten laste van de klant. 
7.2. Protest tegen de factuur of de daarin vermelde diensten dient per aangetekend schrijven aan het voormeld adres van de zetel van MEXP Vastgoedexpertises te worden gericht of per e-mail naar expertises@mexp.be binnen de 7 dagen na factuurdatum met vermelding van factuurnummer, datum en de omstandige opgave van de redenen tot protest. Bij gebrek aan tijdig en gemotiveerd protest worden de facturen en de daarin vermelde diensten geacht te zijn aanvaard. 
7.3. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de facturen van MEXP Vastgoedexpertises door de klant is, niettegenstaande het recht van MEXP Vastgoedexpertises om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en op de klant te verhalen, vanaf de eerste ingebrekestelling: 
a.    Een verwijlintrest door de klant verschuldigd overeenkomstig de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransactie, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd; en is 
b.    Een schadeloosstelling van 10% van het resterende vervallen bedrag door de klant verschuldigd met een minimum van 100 EUR (desgevallend herleid tot het wettelijke maximum ten aanzien van de klantconsument). 
7.4.    Indien de klant één factuur op haar vervaldatum niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, worden alle andere facturen, ook deze die nog niet zijn vervallen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  
7.5.    Bij laattijdige betaling van de factuur behoudt MEXP Vastgoedexpertises zich het recht voor om verdere uitvoering van prestaties, alsook de overlegging van documenten en attesten, op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, ook indien de betaling niet wordt uitgevoerd omwille van beweerde gebrekkige dienstverlening in hoofde van MEXP Vastgoedexpertises. 

 

8. Aansprakelijkheid  
8.1. MEXP Vastgoedexpertises is enkel aansprakelijk voor directe en materiële schade die in oorzakelijk verband staat met een aan haar toerekenbare zware of intentionele fout in de uitvoering van de overeenkomst, en die bovendien voorzienbaar was bij contractsluiting. MEXP Vastgoedexpertises is in geen geval aansprakelijk voor (herhaalde) lichte fouten of vorderingen van derden, noch voor indirecte, immateriële en gevolgschade, waaronder doch niet beperkt tot winstderving, genotsderving, productiebeperkingen of verlies van cliënteel. 
8.2. MEXP Vastgoedexpertises is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet-nakomen van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht. Onder het begrip overmacht wordt onder meer, doch niet limitatief verstaan: Informaticastoringen, hacking of welkdanige andere vorm van cybercrime, stakingen, overheidsmaatregelen, pandemieën, brand, natuurrampen, etc. MEXP Vastgoedexpertises is in geen geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een daad of nalaten van de klant of enige derde partij noch voor enige schade veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering. 
8.3. MEXP Vastgoedexpertises is in ieder geval slechts maximaal aansprakelijk ten belope van het bedrag dat eventueel wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Bij gebrek aan uitkering in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering is MEXP Vastgoedexpertises in ieder geval slechts maximaal aansprakelijk ten belope van de prijs van de opdracht. 
8.4.     MEXP Vastgoedexpertises is slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken gedurende drie (3) jaren na de aanvaarding van haar diensten. 
8.5.     MEXP Vastgoedexpertises verzekert haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij AXA  Belgium NV BE 0404.483.367.  

 

9. Beëindiging 
9.1. Indien de klant de overeenkomst annuleert, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van het totale bestelbedrag, onverminderd eventuele hogere, bewezen schade. 
9.2. MEXP Vastgoedexpertises heeft, niettegenstaande haar recht op wettelijke of conventionele schadevergoeding, het recht om de overeenkomst met de klant, buitengerechtelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden lastens de klant in geval van contractuele wanprestatie waaronder, maar niet beperkt tot: 
a.    de laattijdige of niet-betaling van de aan MEXP Vastgoedexpertises verschuldigde bedragen; 
b.    de laattijdige of niet-terbeschikkingstelling van de documenten en informatie die MEXP 
Vastgoedexpertises nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst; 
c.    het kennelijk onvermogen van de klant, tenzij die MEXP Vastgoedexpertises voldoende waarborgen verstrekt. 
De klant kan de overeenkomst enkel ontbinden lastens MEXP Vastgoedexpertises in geval van zware of intentionele fout, na MEXP Vastgoedexpertises in gebreke te stellen per aangetekende brief met een termijn van remediëring van minimum 30 dagen. 

 

10. Intellectuele rechten 
Tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk werd overeengekomen, behoudt MEXP Vastgoedexpertises de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte documenten en ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. De rechten op de voormelde gegevens blijven eigendom van MEXP Vastgoedexpertises ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht en ongeacht de reeds gedane betalingen. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door MEXP Vastgoedexpertises aan de klant wordt verstrekt, blijft eigendom van MEXP Vastgoedexpertises, en mag door de klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. De klant garandeert dat de informatie die zij aan MEXP Vastgoedexpertises verstrekt geen inbreuk maakt op de rechten van derden en vrijwaart MEXP Vastgoedexpertises hiervoor. 

 

11. Privacy en gegevensbescherming 
11.1. De klant erkent en gaat akkoord dat MEXP Vastgoedexpertises persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, mailadres, telefoonnummer, etc. van natuurlijke personen) ontvangt en verwerkt.  
11.2. De door MEXP Vastgoedexpertises verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant of betrokkene op de hoogte te houden van de opdracht en/of dienstverlening van MEXP Vastgoedexpertises, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant of betrokkene expliciet toestemming heeft verleend. MEXP Vastgoedexpertises verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken. Behoudens hetgeen noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening, zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat MEXP Vastgoedexpertises de hiervoor benodigde toestemming heeft verkregen. De klant heeft de mogelijkheid om op ieder moment zijn of haar toestemming in te trekken. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en voor zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. 
11.3. Iedere betrokkene heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede op het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid te verzoeken. De gegevens die MEXP Vastgoedexpertises verzamelt met het oog op het afhandelen van de opdracht, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan expertises@mexp.be  
11.4. Vragen/klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gesteld aan het centrale contactpunt: 011290011 of marc.beckers@mexp.be bij MEXP Vastgoedexpertises. Voor meer informatie kan de klant de privacyverklaring consulteren op de website of per e-mail opvragen bij expertises@mexp.be  

 

12. Geschillen 
12.1. De overeenkomst wordt beheerst door en zal geïnterpreteerd worden op basis van het Belgisch recht. De toepassing van het internationaal recht wordt in de mate van het mogelijke uitgesloten. 
12.2. Indien er tussen de klant en MEXP Vastgoedexpertises een geschil ontstaat, zullen partijen zich inspannen om tot een minnelijke regeling te komen. Indien geen minnelijke oplossing wordt gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.  
 

bottom of page