Een fiscaal voordelige doorgeefschenking in Vlaanderen

In het kader van vermogensplanning wordt steeds meer aan generation skipping gedaan. Op dat vlak heeft Vlaanderen sinds 01.09.2018 eigen regels inzake een zgn. doorgeefschenking. Waar gaat dat over en kan dat ook voor een pand?

Doorgeefschenking in VlaanderenErfenissprong of generation skipping. Generation skipping is eigenlijk een planningstechniek in het kader van de erfbelasting. Via zo’n erfenissprong wordt er nl. een generatie overgeslagen bij vererving. Bij het overlijden van de grootouders erven dan niet hun kinderen, maar wel de kleinkinderen rechtstreeks van de grootouders. Doorgaans kunnen zij immers de erfenis beter gebruiken dan de eigen kinderen op dat moment...

Doorgeefschenking? Als de grootouders toch niets geregeld hebben (geen testament), dan komt de nalatenschap terecht bij de eigen kinderen en dus nog niet meteen bij de kleinkinderen. Het kan dan zijn dat de ouders al enkele goederen, bv. een woning, willen doorschenken aan hun kinderen, de kleinkinderen van de grootouders dus.

Hoe zit dat fiscaal? Tot voor kort moest er dan eerst erfbelasting betaald worden (op de erfenis) én vervolgens ook nog de schenkbelasting op de schenking van de woning aan de kleinkinderen. Sinds 01.09.2018 is er echter een versoepeling wat dat betreft (nieuw art. 2.8.6.0.9 VCF) . Er moet immers niet meer én erfbelasting én schenkbelasting betaald worden op het (onroerend) goed van de nalatenschap dat finaal (via de doorgeefschenking) bij de kleinkinderen terechtkomt! Er is nl. geen schenkbelasting meer verschuldigd op de goederen waarop de erfbelasting betaald werd én die binnen het jaar doorgeschonken worden (decreet van 06.07.2018, BS van 20.07.2018) .

Let op! De erflater moet overleden zijn na 31.08.2018, het tarief ‘rechte lijn’ moet toegepast zijn vóór de erfbelasting én de erfbelasting moet effectief betaald zijn.

Ook mogelijk voor onroerend goed?

Ja, onder voorwaarden. Een vrijgestelde doorgeefschenking van een onroerend goed kan op voorwaarde dat dit pand ook deel uitmaakt van de erfenis, wat ook logisch is. Heeft u alleen geld en aandelen geërfd, dan kunt u dus geen eigen onroerend goed schenken onder deze vrijstellingsregeling. De schenking moet ook gebeuren aan personen die vallen onder het tarief voor afstammelingen, dus naast uw kinderen ook zorg- en stiefkinderen, en er mag geen sprake zijn van een opschortende voorwaarde of opschortende termijn.

Let op 1! Het verzoek om vrijstelling van schenkbelasting moet expliciet in de notariële akte staan.

Let op 2! Is de geschonken woning tussen het moment van vererving en het moment van schenking meer waard geworden, dan moet op de meerwaarde wel schenkbelasting betaald worden.

Bedrag van de vrijstelling is beperkt. Het mag nl. niet hoger zijn dan het bedrag dat aan erfbelasting betaald werd. Als de doorgeefschenking slechts betrekking heeft op een deel van de geërfde goederen, bv. alleen de woning, dan wordt het in aanmerking te nemen bedrag van de betaalde erfbelasting ook slechts verhoudingsgewijs in aanmerking genomen.

Concreet. Kind A erft een woning (€ 250.000) en een stuk landbouwgrond (€ 30.000) van zijn vader, waarop A € 18.807 erfbelasting betaalt. A schenkt de grond meteen door aan zijn kind B. Zonder de vrijstelling zou daarop € 900 schenkbelasting betaald moeten worden. De erfbelasting betaald op de waarde van de geschonken grond, is € 2.015, nl. € 18.807 x € 30.000 / € 280.000. Bijgevolg is B in theorie € 900 - € 2.015 schenkbelasting verschuldigd, lees: de schenking is volledig vrijgesteld.

Zo u een erfenis binnen het jaar (deels) doorschenkt aan uw kinderen, dan moet er daarop – onder bepaalde voorwaarden – geen schenkbelasting meer betaald worden. Ook een vererfde woning kunt u zo schenken aan uw kinderen. Zorg wel dat het verzoek om vrijstelling van schenkbelasting in de notariële akte staat.

134 views