top of page
  • MEXP

Een mede-eigenaar is overleden, wie betaalt de bijdragen?

Het volgende probleem doet zich voor in het appartementsgebouw: een van de mede-eigenaars is overleden. Zijn erfgenamen beraden zich over wat ze gaan doen: ofwel de erfenis weigeren, ofwel de erfenis aanvaarden onder voorbehoud. Hoe gaat u daar als syndicus het best mee om?Mede-eigenaar is overleden


Was er nog een partner? Om te weten of de overgebleven partner aangesproken kan worden voor de kosten, gaat u als syndicus eerst na of hij/ zij mede-eigenaar is van het appartement. U heeft immers in principe een lijst van alle personen die mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De mede-eigenaars moeten bovendien alle wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut direct meedelen aan u als syndicus (art. 3.93, §2 BW) . In dat geval moet die partner de bijdragen in de gemeenschappelijke kosten verder betalen.


Wie zijn de erfgenamen? Op basis van de Appartementswet moeten de erfgenamen u als syndicus op de hoogte brengen van het overlijden of een attest van overlijden, opgemaakt door de notaris, bezorgen. Als ze dat correct doen, weet u tenminste al wie de erfgenamen zijn, dat is al van belang. De erfgenamen kunnen echter nadien wel nog beslissen om de erfenis te verwerpen.


Wie mag er stemmen op de vergadering? Wanneer er slechts één erfgenaam is, kan die stemmen. Zijn er meerdere mede-eigenaars (alle erfgenamen) van het appartement, dan moeten ze (art. 3.87 BW) schriftelijk meedelen wie van hen de stemrechten op de algemene vergadering als lasthebber van de overige erfgenamen zal uitoefenen. Zolang die lasthebber niet aangeduid is, mag er niemand aanwezig zijn en dus ook niet stemmen op de algemene vergadering.


Bij wie kunt u de bijdragen vragen?


Ze moeten uiteraard betaald worden. Het overlijden van een mede-eigenaar heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de bijdragen in de gemene delen van het gebouw. Wanneer een mede-eigenaar overlijdt, zullen alle bijdragen uit het verleden, die reeds verschuldigd waren op het moment van het overlijden maar niet betaald werden, beschouwd worden als een schuld van de nalatenschap.


Wat beslissen de erfgenamen? Indien de nalatenschap verworpen wordt, moet er een bewindvoerder aangesteld worden voor de onbeheerde nalatenschap. Wanneer de nalatenschap aanvaard wordt onder voorbehoud van boedelbeschrijving, zullen de erfgenamen voorlopig nog niets moeten betalen. Zodra de nalatenschap dan aanvaard is door de erfgenamen, zullen ze ook de schulden uit het verleden moeten betalen en de nieuw verschuldigde bijdragen.


Iedere erfgenaam betaalt zijn deel. Tenzij er bv. in een testament een ongelijke verdeling tussen de erfgenamen was of ze onderling andere afspraken maakten, zullen alle erfgenamen een gelijk deel betalen van de kosten.


Goed om te weten. Is er een erfgenaam die enkel het vruchtgebruik erft, dan gelden er specifieke regels. In dat geval bepaalt de wet (art. 3.86, §3, lid 7 BW) dat de vruchtgebruiker en de hoofdelijke eigenaar hoofdelijk de kosten moeten betalen. U kunt als syndicus dan bij ieder van hen het volledige bedrag vragen.


Let op! Wanneer de nalatenschap verworpen wordt, zullen die kosten niet gedragen moeten worden door de erfgenamen, omdat de facto de erfgenamen nooit mede-eigenaar geworden zijn. In dat geval zal het appartement wellicht verkocht worden en kan de VME bij de verkoop misschien nog (een deel van) de bijdragen recupereren.


Klik hier en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie Bel het gratis nummer 0800/23022 voor een afspraak of meer informatie.


41 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page