Studentenhuisvesting

Het Vlaams Woninghuurdecreet regelt ook bepaalde aspecten van de studentenhuisvesting.



Alle kosten en lasten moeten voortaan in de huurprijs van een studentenkamer zijn inbegrepen. Dat moet voorkomen dat een student op het einde van de huurovereenkomst geconfronteerd wordt met een zeer hoge afrekening. Alleen het verbruik van water, energie en telecommunicatie (en eventueel de belasting op tweede verblijven) kunnen afzonderlijk worden aangerekend.


De huurwaarborg mag bij studentenkamers maximaal twee maanden huur bedragen. Als de huurwaarborg bestaat uit een geldsom, moet men die storten op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder of op een rekening van de verhuurder.


De waarborg cash overhandigen is niet meer toegestaan.

De student mag alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn huurovereenkomst overdragen aan een andere student of de kamer onderverhuren.

Die toestemming is niet nodig als de student een uitwisselingsprogramma volgt of een stage volbrengt. De verhuurder kan zich daartegen enkel verzetten als hij een grondige reden heeft, bijvoorbeeld als de onderhuurder geen student is.


De studentenhuurovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum van het contract.


Een studentenhuurovereenkomst wordt nooit stilzwijgend verlengd.


In drie gevallen kan de student de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen.

1. De student kan de huurovereenkomst opzeggen nog voor ze in werking is getreden. 2. Als hij dat minder dan drie maanden voor de startdatum doet, moet hij een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur betalen.

3. De student kan de huurovereenkomst ook beëindigen als hij zijn studies stopzet of als een van zijn ouders (of een andere persoon die instaat voor zijn levensonderhoud) overlijdt. Daarbij geldt altijd een opzeggingstermijn van twee maanden.